Válasszon nyelvet

Az AKuFF alapszabályának tagokra vonatkozó rendelkezései:

1. §
Általános rendelkezések

(1)     Az egyesület neve: Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete.

(2)     Az egyesület német neve: Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher.

(3)     Az egyesület rövidített elnevezése: AKuFF.

(4)     Az egyesület székhelye: 6500 Baja, Petőfi S. u. 56.

(5)     Az egyesület jogi személy.

(6)     Az egyesület pecsétje: az egyesület címerét, nevét és az alapítás évét feltüntető körpecsét.

(7)     Az egyesület testvéregyesülete az AKdFF (Dunasváb Családkutatók Egyesülete) Sindelfingen, Németország.

2. §
Az egyesület célja és tevékenységi köre

 (1)     Az egyesület célja a magyarországi németek eredetének felderítése, hagyományainak megőrzése és identitástudatának megszilárdítása érdekében a genealógiával foglalkozó kutatók egy szervezetbe tömörítése, tevékenységük támogatása, összehangolása, az ehhez szükséges tudományos háttér biztosítása és az elért eredmények közkinccsé tétele.

 (2)     Az egyesület cél szerinti tevékenységi köre különösen:

          a)     az ősökről fellelhető adatok összegyűjtése,

          b)     az adatok kiértékelése, rendszerezése,

          c)     az adatok feldolgozása, publikálása,

          d)     az egyesület tagjai számára az adatok és segédanyagok ingyenes hozzáférhetővé tétele,

         e)   együttműködés más, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és művelődési intézményekkel.

3. §
Az egyesület tagjai

 (1)     Az egyesület tagja lehet, aki aláírt belépési nyilatkozatával felvételét kéri az egyesület tagjai sorába és az alapszabály rendelkezéseit elfogadja.

 (2)     A tag felvétele a belépési nyilatkozat elfogadásával történik. A belépési nyilatkozat elfogadására az elnökség jogosult.

 (3)     A tagsági viszony keletkezésének időpontja az alapító tagok esetében az alakuló ülés, egyébként a tagság elfogadásának napja.

 (4)     Az egyesület tiszteletbeli tagjának megválasztására a taggyűlés jogosult. A tiszteletbeli tag megválasztására bármelyik tag javaslatot tehet.

4. §
A tagok jogai és kötelezettségei

 (1)     Az egyesület tagja

          a)     az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehet, a taggyűlésen felszólalhat, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat, a döntéshozatalban részt vehet,

          b)     az egyesület tisztségeinek betöltésekor választási joggal rendelkezik és bármely tisztségbe választható,

          c)     számára az egyesület birtokában lévő adatok és segédanyagok szabadon hozzáférhetők.

(2)     Az egyesület tagja köteles

          a)     az alapszabályban foglaltakat megtartani, a kitűzött célok megvalósítását elősegíteni,

          b)     a taggyűlés és az elnökség határozatait végrehajtani,

          c)     az éves tagdíjat határidőben megfizetni,

          d)     kutatási eredményeit az egyesület rendelkezésére bocsátani.

(3)     A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet az egyesület taggyűlésein, az egyesület tisztségeibe nem választható, jogosult az egyesület térítésmentes kiadványaira és a tagoknak járó kedvezményekre. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésre nem köteles.

(4)     A tisztségviselőnek, illetve a konkrét munka elvégzésére felkért tagnak, az egyesületben végzet tevékenységük során felmerült indokolt költségeit (pl.: útiköltség, szállás, napidíj) az egyesület megtéríti.

5. §
A tagsági viszony megszűnése

 (1)     A tagsági viszony megszűnik

          a)     kilépés,

          b)     kizárás,

          c)     halál

          esetén.

 (2)     Az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármely tag kiléphet az egyesületből.

 (3)     Azt a tagot, aki két egymást követő évi tagdíjtartozását írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, az elnökség határozatával kizárhatja.

 (4)     Azt a tagot, aki bűncselekményt követtett el, az egyesületnek szándékosan kárt okoz, tisztességtelenül vagy az egyesület érdekei ellen cselekszik, a bírósági ítéletet kivéve, e tények fegyelmi szabályzat alapján tartott fegyelmi eljárás során történt megállapítását követően az elnökség határozatával kizárhatja.

 (5)     A kizáró határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az elnökség előterjesztésére a taggyűlés a következő ülésén bírálja el.