Település

Mecseknádasd

Baranya, Magyarország

Kutatási eredmények

Kutatók 
Nevek 
Abentshauer, Aininger, Albrecht, Amrein, Arnold, Auth, Baranyai, Bareith, Bernhardt, Bischof, Breitenbach, Bujtor, Böhm, Czehman, Czigler, Czviff, Dain, Dittrich, Elblinger, Englert, Ernst, Fastnacht, Fett, Fischer, Fleckenstein, Fleischer, Fogel, Frank, Frankel, Franz, Frey, Fröschl, Gebhardt, Geiger, Geipl, Geissl, Geng, Gerlach, Glaser, Glückman, Goór, Gossman, Gradwohl, Graidl, Gross, Grundstein, Hafner, Hail, Hain, Handfest, Has, Heilman, Heilman, Hekelsmüller, Helbich, Hellenbrand, Henkl, Hergert, Hernesz, Hipschenberger, Hock, Hönn, Imhof, Jakab, Jankovits, Kafman, Kass, Kegler, Keller, Keszler, Kirsch, Kistler, Knipl, Krasz, Kraus, Krebs, Kunkl, Kupi, Laimkrug, Lang, Lauperger, Leicht, Leimgrub, Leitecher, Lempach, Lucz, Manger, Martin, Mayer, Mecker, Mildovits, Miller, Modig, Moll, Müller, Niers, Och, Ortlieb, Pach, Papert, Pauer, Paunert, Pecz, Persching, Pildner, Plum, Prorok, Pubecz, Purgart, Rais, Rait, Rak, Rausch, Rauschenberger, Reis, Reisinger, Ritz, Rupert, Rutz, Schatzler, Scheer, Schillinger, Schmied, Schobert, Schot, Schram, Schraub, Schumann, Schunk, Schwarzkopf, Schweizer, Sister, Somogyi, Steiger, Steigerwald, Steper, Sternlein, Steuethaler, Streicher, Sveigart, Szigriszt, Szigriszt, Tenner, Unterberger, Vaismandl, Valpurg, Veismandl, Vider, Vitmer, Wagner, Weigant, Werb, Winkler, Wirt,  
Aininger, Albrecht, Amrein, Bareith, Bischof, Böhm, Czeiller, Dressler, Elblinger, Englert, Fischer, Fränkl, Gebhard, Geisslam, Goór, Gottwalt, Gross, Haffner, Haisz, Hauk, Hergert, Hernes, Herr, Hipschenberger, Hoffmann, Humann, Imhof, Jankovics, Kaipp, Kass, Kayser, Kegler, Kerner, Keszler, Kistner, Knipl, Kocsvár, Kollnperger, Kreps, Kunkl, Kupi, Lempach, Mikli, Miller, Müller, Och, Pach, Pap, Pess, Petz, Plum, Pranig, Rack, Rais, Rausch, Reder, Reisinger, Ritzl, Roth, Ruess, Ruppert, Schilinger, Schmid, Schraub, Schulz, Schunk, Sibell, Steierthaler, Ulrich, Unterberger, Valspurg, Veismantl, Vellendorf, Vetzl, Wagner, Wéber, Weigand, Werb, Werner, Wirtt, Zsabsa,  
Nevek 
Kutatók 
Abentshauer 
Aininger 
Albrecht 
Amrein 
Arnold 
Auth 
Baranyai 
Bareith 
Bernhardt 
Bischof 
Breitenbach 
Bujtor 
Böhm 
Czehman 
Czehmann 
 
Czeiller 
Czigler 
Czviff 
Dain 
Dittrich 
Dressler 
Elblinger 
Englert 
Ernst 
Fastnacht 
Fett 
Fischer 
Fleckenstein 
Fleischer 
Fogel 
Frank 
Frankel 
Franz 
Frey 
Fränkl 
Fröschl 
Gebhard 
Gebhardt 
Geiger 
Geipl 
Geissl 
Geisslam 
Geng 
Gerlach 
Glaser 
Glückman 
Goór 
Gossman 
Gottwalt 
Gradwohl 
Graidl 
Gross 
Grundstein 
Haffner 
Hafner 
Hail 
Hain 
Haisz 
Handfest 
Has 
Hauk 
Heilman 
Hekelsmüller 
Helbich 
Hellenbrand 
Henkl 
Hergert 
Hernes 
Hernesz 
Herr 
Hipschenberger 
Hock 
Hoffmann 
Humann 
Hönn 
Imhof 
Jakab 
Jankovics 
Jankovits 
Kafman 
Kaipp 
Kass 
Kayser 
Kegler 
Keller 
Kerner 
Keszler 
Keßler 
 
Kirsch 
Kistler 
Kistner 
Knipl 
Kocsvár 
Kollnperger 
Krasz 
Kraus 
Krebs 
Kreps 
Kunkl 
Kupi 
Laimkrug 
Lang 
Lauperger 
Leicht 
Leimgrub 
Leitecher 
Lempach 
Lessionati 
 
Lucz 
Manger 
Martin 
Mayer 
Mecker 
Meczker 
 
Mikli 
Mildovits 
Miller 
Modig 
Moll 
Mul 
 
Müller 
Niers 
Och 
Ortlieb 
Pach 
Pap 
Papert 
Patz 
 
Pauer 
Paunert 
Pecz 
Persching 
Pess 
Petz 
Pildner 
Plum 
Pranig 
Prorok 
Pubecz 
Purgart 
Purgert 
 
Rack 
Rais 
Rait 
Rak 
Rausch 
Rauschenberger 
Reder 
Reis 
Reisinger 
Reitz 
 
Ritz 
Ritzl 
Roth 
Ruess 
Rupert 
Ruppert 
Rutz 
Räct 
 
Schatzler 
Scheer 
Schilinger 
Schillinger 
Schmid 
Schmidt 
 
Schmied 
Schobert 
Schot 
Schram 
Schraub 
Schulz 
Schumann 
Schunk 
Schwarzkopf 
Schweizer 
Sibell 
Sister 
Somogyi 
Steierthaler 
Steiger 
Steigerwald 
Steper 
Sternlein 
Steuethaler 
Streicher 
Sveigart 
Szigriszt 
Tenner 
Ulrich 
Unterberger 
Vagner 
 
Vaismandl 
Valpurg 
Valspurg 
Veismandl 
Veismantl 
Vellendorf 
Verb 
 
Vetzl 
Vider 
Vitmer 
Wagner 
Wéber 
Weigand 
Weigant 
Werb 
Werner 
Winkler 
Wirt 
Wirtt 
Zehmann 
 
Zsabsa 
 
 

Egyesületünk 2015. évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából az Emberi Erőforrások Támogatáskezelőn keresztül a
NEMZ-CISZ-15-0104 támogatási szerződésszámon 200.000,- Ft támogatásban részesült, melyet az egyesületi újság nyomdaköltségeire használtunk fel.